Login


Zajerestruj | Odzyskaj hasło
 

PRZED WYCENĄ

Dokumenty potrzebne do sporządzenia operatu szacunkowego:

Nieruchomość lokalowa

 • aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu lub sam numer księgi wieczystej,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla części wspólnej nieruchomości lub sam numer księgi wieczystej.

Dodatkowo: rzut lokalu, karta lokalu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu.

Dodatkowo: rzut lokalu.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej lub sam numer księgi wieczystej,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej / wyrys z rejestru gruntów,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • decyzja o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę (jeżeli zostały wydane).

Dodatkowo: wypis  z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy.

Nieruchomość zabudowana:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej lub sam numer księgi wieczystej,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej / wyrys z rejestru gruntów,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • dokumentacja techniczna budynku (opis techniczny, zestawienie powierzchni),
 • pozwolenie na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie.

Dodatkowo: decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania lub wypis z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy.

Dla budowli:

 • dane techniczno-użytkowe (długość, powierzchnia, kubatura itp.),
 • rok budowy (dostęp do książki obiektu),
 • charakterystyka z książki obiektu.

Dla obiektów sieciowych:

 • długość, średnica
 • rodzaj materiału
 • rok budowy
 • charakterystyka sieci

Określenie wartości wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości, na której posadowiono urządzenia przesyłowe,
 • mapa zasadnicza lub sytuacyjna w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesiona infrastrukturą techniczną, na okoliczność wykazania istnienia oraz miejsca ulokowania na nieruchomości urządzeń przesyłowych – dokumentacja geodezyjna,
 • wypis z ewidencji gruntów dla nieruchomości (działek), na której posadowiona jest infrastruktura techniczna,
 • wypis z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy,
 • w przypadku infrastruktury podziemnej, zwłaszcza sieci gazowej, informacje techniczne dot. samego urządzenia przesyłowego – data posadowienia urządzenia na nieruchomości lub data wydania pozwolenia na budowę urządzenia przesyłowego,  wysokość ciśnienia, średnica urządzenia.

W przypadku określania wartości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości dodatkowo potrzebne są:

 • decyzje podatkowe (podatek od nieruchomości) za okres ostatnich 10 lat
 • decyzje określające wysokość opłat za użytkowanie wieczyste gruntu za okres ostatnich 10 lat (w przypadku prawa użytkowania wieczystego gruntu).