Login


Zajerestruj | Odzyskaj hasło
 

Certyfikaty

Uprawnienia:

 • Rzeczoznawca Majątkowy inż. Zdzisław Jaworski – nr uprawnień 637
 • Inżynier Budownictwa Zdzisław Jaworski – nr uprawnień UAN/7210/823/88, upr. Proj. Arch-Konstr. i Wykonawcze § 2 ust. 1 i 2 § 13 ust. 1 pkt 1 i 2
 • Licencjonowany Pośrednik w obrocie nieruchomościami – mgr Szymon Jaworski – nr uprawnień 20414
 • Licencjonowany Pośrednik w obrocie nieruchomościami – mgr Natalia Jaworska – nr uprawnień 20413

Studia podyplomowe:

 • Studia podyplomowe w zakresie Wyceny Nieruchomości – Uniwersytet Warmińsko-Mazurki w Olsztynie. 1993r.
 • Studia podyplomowe w zakresie Gospodarki Nieruchomościami – specjalność Wycena Nieruchomości – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 2008r.
 • Studia podyplomowe w zakresie Gospodarki Nieruchomościami – specjalność Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 2010r.

Kursy specjalistyczne:

 • Specjalistyczny kurs na pośrednika w obrocie nieruchomościami. 1997r.
 • Wybrane zagadnienia warsztatowe rzeczoznawcy majątkowego dla ustalenia opłaty planistycznej i opłat adiacenckich, odszkodowań i wynagrodzeń w inwestycjach liniowych oraz ochronie przyrody i środowiska. 2008r.
 • Analiza stóp zwrotu, wyznaczanie stopy dyskontowej i stopy kapitalizacji dla potrzeb wyceny nieruchomości. 2009r.
 • Analiza opłacalności inwestycji i wycena nietypowych nieruchomości komercyjnych przy zastosowaniu metody zysków. 2009r.
 • Analiza opłacalności inwestycji i wycena nietypowych nieruchomości komercyjnych przy zastosowaniu metody inwestycyjnej. 2009r.
 • Analiza opłacalności inwestycji i wycena nietypowych nieruchomości deweloperskich przy zastosowaniu metody rezydualnej ( pozostałościowej). 2009r.
 • Zmiany przepisów prawnych dotyczących warsztatu rzeczoznawcy majątkowego. 2010r.
 • Aktualne problemy warsztatowe rzeczoznawcy majątkowego podejście porównawcze w wycenie nieruchomości – różne aspekty praktyczne. 2011r.
 • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) nowe regulacje w wybranych standardach. 2011r.
 • Wycena wartości prawa służebności przesyłu. Aktualne uwarunkowania prawne i metodyczne. 2014r.
 • Podejście kosztowe w teorii i praktyce oraz ocena stopnia zużycia technicznego obiektów. 2014r.
 • Zastosowanie korelacji rang do określania wpływu cech nieruchomości na różnicowanie cen z wykorzystaniem pakietu Excel. 2015r.
 • Geokodowanie nieruchomości z użyciem pakietu Excel i innych narzędzi. Geokodowanie transakcji, tworzenie map transakcyjnych, określanie dokładnych danych geograficznych transakcji, wyliczanie odległości pomiędzy różnymi punktami na mapie. 2016r.
 • Excel „Krok po kroku” dla rzeczoznawców majątkowych – praktyczne zastosowania. 2017r.

Szkolenia:

 • Algorytm wyceny nieruchomości – identyfikacja oraz ustalenie powierzchni użytkowej części składowych nieruchomości. 1994r.
 • Szacowanie wartości nieruchomości metodami dochodowymi. 1995r.
 • Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb skarbowo-podatkowych. 1995r.
 • Zmiany przepisów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami  oraz czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego w świetle orzecznictwa. 2007r.
 • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) „Nowe regulacje w wybranych standardach zawodowych.  2009r.
 • Aktualne problemy rzeczoznawców majątkowych. 2009r.
 • Rynkowa wartość nieruchomości – przykłady wycen. 2009r.
 • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) „Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny nr 3 – KSWS – Wycena dla zabezpieczenie wierzytelności.”2010r.
 • Ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu. 2010r.
 • Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości. Wybrane zagadnienia na tle wnoszonych skarg i orzecznictwa. 2010r.
 • Rynkowa wartość nieruchomości – przykłady wycen. 2011r.
 • Wycena nieruchomości przedsiębiorstw. 2011r.
 • Rozliczanie na nieruchomości w różnych sytuacjach prawnych. 2013r.
 • Biegły sądowy analiza opinii i zarzutów. 2013r.
 • Wycena hoteli. 2014r.
 • Wycena nieruchomości rolnych. Wycena drzew. Wycena stacji paliw. 2018r.

Seminaria:

 • Metodologia szacowania wartości nieruchomości jako zabezpieczenia kredytowego. 1994r.
 • Problematyka szacowania wartości gruntów będących w użytkowaniu wieczystym. 1997r.
 • Wycena ośrodków wypoczynkowych i terenów rekreacyjnych. 1996r.
 • Praktyczne sposoby wyznaczanie trendu czasowego w wycenie nieruchomości. 2008r.
 • I Kongres Nauk Sądowych. 2010r.
 • Kongres Rzeczoznawców Majątkowych – Udział Rzeczoznawców Majątkowych w wycenie przedsiębiorstw. Zasady dobrej praktyki. 2010r.
 • Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości – różne aspekty praktyczne. 2010r.
 • Obliczanie powierzchni według dopuszczonych do stosowania norm i przepisów prawa. 2012r.
 • Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości – różne aspekty praktyczne. 2010r.